วันอาทิตย์ที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2557

           2.การออกแบบขั้นตอนวิธี จากมุมเทคโนโลยี

ความสามารถของเครื่องคอมพิวเตอร์

1.รับข้อมูลจากส์่อต่างๆและแสดงผลไปยังสื่อต่างๆ
2.คำนวณทางคณิตศาสตร์
3.เปรียบเทียบค่าสองค่า
4.เคลื่อนย้ายข้อมูนในหน่อวยความจำ

ความสามารของคำพิวเตอร์ตามลำดับก่อน-หลัง

1.การกำหนดค่าเริ่มต้น(initialization) คือ การกำหนดค่าตัวแปรบางชนิด
2.การรับข้อมูล(input) คือ การปรับตัวเข้ามาซึ่งตัวแปรได้จากการวิเคราะห์โจทย์ 
3.การคำนวณ(computation) คือ การคำนวณด้วยคอมพิวเตอร์ มีขั้นตอนการคำนวณตามลำดับก่อน-หลัง

4.การแสดงข้อมูล(output) คือ การแสดงค่า ซึ่งจำทำหลังจากการรับข้อมูลและการคำนวณ ตัวแปรที่แสดงคือตัวแปลที่โจทย์ต้องการผลลัพธ์
5.การเปรียบเทียบหรือการเลือก(selection) เป็นการเลือกทิศทางการทำงาน โดยมีเงื่อนไขการเปรียบเทียบที่ชัดเจน

6.การเปรียบเทียบเชิงตรรกะ ดังตารางต่อไปนี้3.การถ่ายทอดความคิดในการแก้ปัญหา

เป็นการถ่ายทอดความคิดโดยการเขียนคำบรรยายเป็นภาษาที่ใช้ในการสื่อสารกันทั่วไป

จงเขียนแผนผังสำหรับคำนวณหาพื้นที่วงกลม ทั้งนี้ให้รับค่ารัศมี และแสดงผลลัพธ์ที่ได้ทางเครื่องพิมพ์
รายละเอียดของปัญหา  : การทำบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป
        การวิเคราะห์  : ขั้นตอนการทำบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป
การออกแบบขั้นตอนวิธี : 1.ตั้งหม้อ 2.ต้มน้ำให้เดือด 3.ใส่เส้นบะหมี่ 4.รอ 2 นาที
                      5.ใส่เครื่องปรุง 


4.การถ่ายถอดความคิดในการแก้ปัญหาโดยการใช้สัญลักษณ์ พร้อม 1 ตัวอย่าง
เป็นการถ่ายทอดความคิดในรูปแบบแผนภาพ ใช้สัญลักษณ์ต่างๆ เรียกว่า การเขียนแผนผัง(flowchart) ใช้สำหรับการสื่อสารขั้นตอนวิธีในการแก้ปัญหาให้เข้าใจตรงกัน เช่น

5.การถ่ายถอดความคิดในการแก้ปัญหาโดยการใช้รหัสจำลอง พร้อม 1 ตัวอย่าง

เป็นรหัสคำสั่งที่ใช้เขียนเลียนแบบคำสั่งโปรแกรมอย่างย่อ รหัสจำลองจะใกล้เคียงกับภาษาคอมพิวเตอร์ระดับสูง ซึ่งเป็นภาษาอังกฤษ เช่นไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น